Hållbarhetspolicy

På EliaExpress arbetar vi aktivt med frågor som rör kvalitet, miljö, arbetsmiljö och jämställdhet. Här nedan har vi sammanfattat det vi arbetar med.

Kvalitet
Vi på EliaExpress ska:

 • Alltid hålla en kvalitet som motsvarar kundens överenskomna krav och förväntningar.
 • Utföra vårt arbete med rätt utrustning, i rätt tid, med kunnig och motiverad personal.
 • Leda branschens utveckling genom en fortlöpande produkt och kompetensutveckling, samt vara den bästa leverantören inom våra verksamhetsområden.
 • Vara en partner som våra kunder kan känna fullt förtroende för.
 • Styra vårt kvalitetsarbete mot mätbara mål genom ständiga förbättringar.

Genom att uppfylla detta skall EliaExpress bevara sitt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör och partner av transport- och maskintjänster.

 

Miljö
Vi på EliaExpress ska inom våra verksamhetsområden:

 • Använda bästa möjliga teknik och leverantörer utifrån våra resurser och förutsättningar som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Arbeta med kontinuerliga förbättringar och förbyggande åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.
 • Hushålla med resurser och energi samt undvika spill och föroreningar.
 • Följa lagar och förordningar samt de krav som ställs på oss av våra kunder.
 • I största möjliga mån använda oss av alternativa bränslen och oljor som inte påverkar vår miljö negativt.
 • Dokumentera vårt miljöarbete samt fortlöpande informera våra medarbetare och våra leverantörer om vårt arbete med en hållbar miljö.
 • Löpande sätta miljömål och följa upp dessa regelbundet.

EliaExpress insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt, rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

 

Arbetsmiljö
Vi på EliaExpress verkar för en säker och trivsam arbetsmiljö genom att:

 • Följer gällande lagstiftning och regler som finns i arbetsmiljölagen.
 • Erbjuda vår personal möjligheten till subventionerad friskvård.
 • Hälsoundersöka vår personal vart tredje år och då även drog- och alkotest görs.
 • Ha en rökfri arbetsmiljö där ingen skall tvingas utsättas för passiv rökning.
 • Regelbundet låta företagshälsovården genomföra besiktning av arbetsplatsen och lokaler.
 • Regelbundet ha skyddskommitté och skyddsrond tillsammans med representanter från arbetstagarorganisationerna.
 • Som en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete checkar vår personal in/ut varje dag i checkUapp.
 • Ha en krisgrupp som verkar vid KRIS situation. 
 • Hålla vår personal informerad om vad som gäller vid olycka, brand mm. Hjärtstartare finns utplacerade på två av våra anläggningar.

EliaExpress skall vara en arbetsgivare som tar långsiktigt ansvar för sina anställda och deras hälsa. Vi skall ha ett gott renommé som arbetsgivare där arbetsmiljöfrågor är en viktig ledstjärna.

 

Jämställdhet 
Vi på EliaExpress ska:

 • Arbeta för att samtliga anställda tar aktiv del i jämställdhetsarbetet.
 • Eftersträva lika lön för lika arbete oavsett kön eller etnisk bakgrund.
 • Se till att ingen utsätts för sexuella trakasserier eller andra diskriminerande handlingar.
 • Erbjuda alla samma villkor att utvecklas inom arbetet oavsett kön.
 • Genom information öka våra medarbetares medvetenhet för jämställdhetsfrågor.

VD har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet inom företaget. VD skall utarbeta en jämställdhetsplan för företaget, samt genomföra denna med utgångspunkt från företagets jämnställdhetspolicy.

Kontakta oss

  Kontaktuppgifter

  Meddelande