EliaExpress är din partner vid projekt – stora som små

EliaExpress erbjuder leverans av alla sorters sand- och grusmaterial samt matjord. Leveranserna sker antingen i storsäck rymmande 1 kubikmeter eller i de kvantiteter du efterfrågar. Vi har alltid rätt fordon för leveransen!

icon-construction HEM & TRÄDGÅRD

Närproducerad på kvalitetsrecept

Vårt sortiment har utökats med ytterligare högkvalitativa jordprodukter för att motsvara kraven från yrkesmän och intresserade hemmaodlare.

Kunnig och engagerad personal hjälper dig att välja lämplig jord till såväl gräsmatta som trädgårdsland. Med leverans i storsäck eller lösvikt.

Grunden i vårt sortiment är jordar tillverkade av utvalda råvaror från åkerjord och kompost.

Fråga oss också om råd för lämpligt val bland våra andra närproducerade jordprodukter. Se tips på följande sidor om anläggning, plantering, jordförbättring och marktäckning hur du skapar en grönskande och välskött trädgård.

eliaexpress matjord halmstad gräs

 BESTÄLLNING & INFO

LADDA NER

eliaexpress halmstad material

Tips och råd

  • All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämnt underlag och c:a 10 % högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar).
  • Planteringar bör skyddstäckas mot ogräs.
  • Glöm inte att underhållsgödsla

 BESTÄLLNING & INFO

Håkan Nilsson verksamhetschef
hakan.nilsson@eliaexpress.se
035-17 18 25

Jord Gräs – mineralgödslad

Mullhalten är relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och inte sätta sig/sjunka ihop i efterhand.

Råvaror:

  • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
  • Sand för att ge jorden en dränerande struktur och göra jorden bearbetningsbar.

Användningsområde

Gräsytor – den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 5-6 cm påförd jord. Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs.

Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett betydligt tjockare lager av gräsjorden. Detta för att ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka.

Såytan ska vara så väl anlagd och vältad att man kan gå på den utan att sjukna ner i jorden. En väl preparerad såyta innan sådd ger jämnare gräsmatta och snabbare och säkrare etablering. En väl vältad såyta motverkar avdunstning vilket ger stor andel grodda och växande gräsfrö.

Gräsmattan anläggning och skötsel

Grovplanering av underlaget

Vid nyanläggning av gräsmatta kan underlaget variera från sandig till mycket lerig jord. Lerig jord fräser man ner 3 cm sand och 3 cm barkmull. Sandig jord behöver bara 3 cm barkmull. Jämna till underlaget och undvik om möjligt tunga maskiner, som förstör jordens struktur även djupt ner. Tänk på att ytan ska vara högst vid huset så att vattnet rinner undan. Lågt liggande ytor kan behöva dräneras.

Såytan, sådd och vältning

Underlaget luckras upp så att ny och gammal jord får bra kontakt. Lägg på ett lager anläggningsjord, 5-10 cm brukar vara lagom beroende på hur slätt underlaget är. Välta (tryck till jorden) noga före sådden och fyll på mer jord i ev. svackor. När ytan är jämn luckras den försiktigt före sådd. Så sedan i två omgångar, korsvis mot varandra. Välta ytan igen och vattna noga, helst flera gånger om dagen. För att bättre bevara fukt och värme kan små ytor täckas med genomskinlig plast. För att gräset skall få ett så bra rotsystem som möjligt bör du inte klippa det förrän det är 6-7 cm högt. Färdigt gräs kräver samma förarbete.

Kalkning, gödsling och bevattning

Kalka kan du göra när som helst på året, men det är lämpligast vid fuktig väderlek. Ju finare struktur kalken har desto snabbare och bättre verkar den i jorden. Använd därför helst kalkmjöl eller granulerad kalk. 5-10 kg/100 m2 varje år är en lämplig giva. Gräs behöver också jämn tillförsel av näring, gödsla därför gräset 2-3 gånger per år. En lämplig giva är 3 kg NPK/100 m2 tre gånger per år eller naturgödsel enligt rekommendation på förpackningen. Gödslingen gynnar gräset i konkurrens mot ogräs och mossa. Gödsla helst vid fuktig väderlek för att undvika ”brännskador”. Riklig bevattning, 15-20 mm, vid få tillfällen är bäst för gräset. Använd regnmätare eller gräv 15 cm djupt och kontrollera att vattnet gått ner.

eliaexpress matjord halmstad gräs

Skötsel och vinterförberedelser

Räfsa gräsmattan tidigt på våren för att få bort dött gräs. Luckra upp områden som ska bättringssås. Klipp gräsmattan med jämna mellanrum, men inte mer än 1/3 av höjden varje gång. Släpp upp gräset lite längre vid torra perioder för att bevara fukten bättre. Mossa bekämpas med järnsulfat. För att motverka vinterskador på gräsmattan bör du inte gödsla senare än augusti. Inför vintern klipps gräset 3-4 cm högt och räfsas noga. En ”ren” gräsmatta klarar övervintring och svampangrepp bättre.

 BESTÄLLNING & INFO

Håkan Nilsson Verksamhetschef
hakan.nilsson@eliaexpress.se
035-17 18 25

LADDA NER

Plantering

Platsval, jordval och jordförbättring

Olika växter har olika önskemål om hur de vill “bo”. De kan vilja ha sol, halvskugga, skyddat läge, torrt om fötterna m.m. Kontrollera med plantskolans personal hur just dina växter trivs bäst. Om planteringen hamnar i en svacka bör du dränera eller fylla på mer jord så att planterinen kommer högre än marknivån. Ge växterna en bra start genom att välja rätt j ord. Köp jord som du planterar i direkt eller blandar upp din egen jord med. En iblandning av sand/ grus i jorden gör den lucker och underlättar dränering och lufttillförsel. Vissa växter kräver speciell jord; t.ex. kalkskyende växter som ljung, rhododendron m.fl. De trivs bäst i jord uppblandad med naturell torv.

Plantering

När Du köper en växt kan den ha barrot eller en jordklump. Nakna rötter måste skyddas mot uttorkning och skall planteras genast. Fukta rötterna ordentligt (ställ gärna växten i en hink med vatten någon timme) innan plantering. Växter med klump kan stå en tid men måste vattnas. Vid planteringen genomfuktas jordklumpen noga och ev. säckväv lossas, men kan sitta kvar. Gräv en väl tilltagen planteringsgrop där bredd och djup ska var ungefär dubbelt så stort som plantans rötter (bredden bör vara större än djupet). Plantera så att översta delen av rotsystemet hamnar någon cm under jorden. Rosor planteras med förädlingsstället 10 cm under jordytan. Fyll därefter igen gropen till hälften med jord och tryck till med händerna. Vattna rejält och fyll igen gropen helt. Vattna direkt men gödsla inte tidigare än 2-3 veckor efter planteringen. Plantera inte träd och buskar tätare än vad som rekommenderas. Det kan se glest ut vid nyplanteringen men när växterna vuxit upp får de rätt utrymme.

eliaexpress halmstad material

Gödsling och marktäckning

Om växten inte har några speciella gödslingsrekommendationer och normala gödselkrav kan du gödsla tre gånger per år. Lämplig giva är 3 kg/ 1O0m2 eller naturgödsel med givor enligt rekommendationer på förpackningen. För att motverka ogräs i planteringar kan du täcka med 8-10 cm barkmull eller täckbark. Rensa först bort ev. ogräs och gödsla om det behövs. Täckbark ger ett bra skydd under 2-3 år och bevarar dessutom mark-fukten. Täckbark skall inte grävas ned i jorden. Om Du vet att rabatten skall grävas bör du använda barkmull istället.

 BESTÄLLNING & INFO

Håkan Nilsson Verksamhetschef
hakan.nilsson@eliaexpress.se
035-17 18 25

LADDA NER

eliaexpress matjord halmstad gräs

Kalkens betydelse för växten, sortval och kalkningsschema

Kalk används för att höja jordens pH-värde vilket bör vara omkring 6-7. Jordens pH-värde sjunker p.g.a. surt nedfall och kemiska förändringar i marken. Jorden behöver därför ett ständigt tillskott av kalk. Ett pH värde på 6-7 ger ett “klimat” i jorden där växten trivs och kommer åt näringen. Ett för högt eller för lågt pH-värde “blockerar” näringen så att växten inte kan ta upp den – det räcker alltså inte bara att gödsla trädgården. Man kan kalka under hela året och 5-10 kg/ 100 m2 varje år är en lämplig underhållsgiva. Ju finare struktur kalken har desto snabbare och bättre verkar den i jorden. Använd därför helst kalkmjöl eller kornad kalk. Rätt pH värde gynnar även jordens mikroliv och ger jorden en bättre och lättarbetad struktur.

 BESTÄLLNING & INFO

Håkan Nilsson Verksamhetschef
hakan.nilsson@eliaexpress.se
035-17 18 25

LADDA NER

Gödsling och kalkning

Näringens betydelse för växten

De flesta växter som vi har i våra trädgårdar är förädlade och i jämförelse med “vildväxande” växter behöver de omvårdnad med näring och kalk. Vissa näringsämnen behövs i stor mängd och andra i mindre mängd. Näring som behövs i stor mängd är, kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Kväve gynnar klorofyllbildning (det som ger växten grön färg) samt ökar proteinbildningen i växten. Fosfor ger växten god rotutveckling och blomning (viktigt för bär och bärbuskar). Kalium ger växten god vinterhärdighet. Växterna behöver också många andra näringsämnen dessa finns i lämplig mängd i trädgårdsanpassade NPK gödselmedel och naturgödselmedel.

Sortval, användningsområde och gödslingsschema

Gödslingsmedlen som vi använder i trädgården, kan förenklat indelas i naturgödsel och mineralgödsel. Naturgödseln har relativt lågt näringsinnehåll (2-5% kväve), men verkar under lång tid. Den innehåller också mycket mullmaterial och är därför mycket bra att blanda i sandiga eller leriga jordar. Naturgödsel är speciellt bra till växter med “lång växtperiod” t.ex. perenner, bär och bärbuskar. 50 liter naturgödsel räcker till ca 10 m2. Mineralgödsel har högt näringsinnehåll (15-20% kväve), som verkar snabbt. Detta gör att man måste vara noggrannare med gödselgivan för att inte överdosera. Mineral-gödseln är lämplig för växter, som kräver mycket snabb tillförsel av näring. Gräsmattan kräver jämn tillgång på näring under hela växtperioden och bör gödslas flera gånger. En lämplig giva är 3 kg NPK/ 100 m2 tre gånger per år (även planteringar) eller natur-gödsel med givor enligt rekommendationer på förpackningen.

Jordförbättring & skyddstäckning

Jordförbättring, materialval

Jordförbättring behövs för att få jorden lucker och därmed lättarbetad. Sand dränerar jorden och mullmaterialet gynnar näringsupptagning och mikroliv. Sanden skall vara relativt grov gärna med lite småsten i. Den verkar i jorden under flera år medan mullen måste fyllas på efter 2-3 år. För mulltillskott kan du välja på barkmull, torv eller kompost/naturgödsel.

Barkmull

Är lämplig till alla jordar, speciellt till lerjord som får bättre struktur och blir lättare att bearbeta. Bark har ett pH värde på 6-7.

Torv

Är lämpligast på sandiga jordar och för jord till kalkskyende växter Den verkar 1-2 år, är näringsfattig och har ett lågt pH 4-5. Beroende på användningsområde kan man behöva tillsätta kalk.

Kompost/naturgödsel

Passar alla jordar och har varierande mängd näring, pH 6-7 och egenskaper som förbättrar jordens mikroliv.

Marktäckning och skyddstäckning

Marktäckning motverkar konkurrerande ogräs bevarar markfukten och ger en porösare jord som släpper in mer syre åt rötterna Skyddstäckningen bevarar markfukten och gör växten mer vinterhärdig. Rensa först bort eventuellt ogräs,jämna till ytan och lägg ut ett 8- 10 cm tjockt lager täckmaterial. Rabatter som skall höstgrävas täcks därefter med barkmull som även fungerar som jordförbättring. Rabatter som inte bearbetas på något vis täcks med täckbark. Täckbarken har med sin grövre struktur längre/bättre verkan – 3- 4 år om den inte bearbetas. Vintergröna växter och rosor torkar lätt ut av vinterns kalla vindar och behöver därför skyddstäckas med bark. På hösten kupas barken upp mot plantan. Detta skyddar rothalsen och förädlingsstället mot kyla och snabba temperaturväxlingar.

 BESTÄLLNING & INFO

Håkan Nilsson verksamhetschef
hakan.nilsson@eliaexpress.se
035-17 18 25

LADDA NER